بازدید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

14 بهمن 1400

 

دکتر یونس پناهی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دکتر حسن ملکی زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بازدید کردند.
پروفسور مجید اسدی رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در این بازدید درباره دستاوردهای جدید و در دست اجرای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حوزه پزشکی هسته‌ای و تألیفات صورت گرفته توضیحاتی ارائه نمود.


توجه شما را به دیدن گزارش تصویری این بازدید جلب میکنیم: