مقالات مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس/ مقالات فارسی

1391/7/18 0:0

 1  تعيين ميزان بروز سکته های قلبی دربندر بوشهر براساس پروژه مونيکای سازمان جهانی بهداشت
آقاي ابراهيم شفيعی، آقاي ايرج نبی پور، آقاي مجيد اسدی، آقاي محمد جواد حائری نژاد، آقاي عبدالعظيم ويسی زاده، آقاي ابوالقاسم کوثری، آقاي عليرضا سلطانيان، آقاي سيد رضا امامی، 
 
2  مقايسه يافته‎های پرفيوژن مغز به روش SPECT* با تصوير برداري‎های آناتوميک در بيماران با سابقه ترومای سر خفيف 
آقاي مجيد اسدی، آقاي محسن ساغری، آقاي محمد افتخاری، آقاي سيد سعيد َاکبرپور، آقاي بابک فلاحی، خانم ارمغان فرد اصفهانی، آقاي داوود بيگی، 
 
3  تعيين حجم تيروئيد به وسيله اولترا سونوگرافی در کودکان 10 – 7 ساله شهرستان بوشهر 1386
آقاي فرزاد مرادحاصلی، آقاي ايرج نبی پور، آقاي مجيد اسدی، آقاي سيروس عباسی، 
 
 4   معرفی بيمار با کليه اکتوپيک متقاطع
خانم سکينه اسدی، آقاي جمشيد صابری، خانم خديجه قاسمی، خانم کلثوم افراسيابی، آقاي رضا نعمتی، 
 
5  مقايسه اثر انوکساپارين با هپارين معمولی بر انفارکتوس حاد قلبی 
آقاي سيدعبدالحسين طباطبايی، آقاي محمدرضا اشعرين، آقاي مجيد اسدی، آقاي ايرج نبی پور، آقاي عبدالعلی ابراهيمی، خانم مژده نصيری احمدآبادی، آقاي منصور مقدم، آقاي محمدرضا پوربهی، 
 
6  نقش اسکن پرفيوژن ميوکارد در غربال‌گری ايسکمی خاموش در بيماران ديابتی
آقاي مجيد اسدی، آقاي ايرج نبی پور، آقاي محسن ساغری، آقاي محمد افتخاری، آقاي محمدرضا پوربهی، خانم کلثوم افراسيابی، 
 
7  تيغ ماهی سرگردان: يک مورد آبسه لگنی به‌علت سوراخ‌شدگی رکتوم به دنبال بلع تصادفی تيغ ماهی 
آقاي سيروس عباسی، خانم سکينه اسدی، خانم کلثوم افراسيابی، آقاي فرزاد مرادحاصلی، 
 
8  هيپوتيروييد تحت بالينی
محمدرضا کلانترهرمزی، ايرج نبی پور، مجيد اسدی، کاميار اسدی پويا، سودابه زنده بودی، غلامحسين رنجبر عمرانی، 
 
9  گزارش يک مورد کيست هيداتيک مغزی در بيمار مبتلا به سندرم بهجت
حسين سرمديان، محسن دالوندی، رضا قاسمی خواه، پيام مهريان، مجيد اسدی، 
 
10  نقش فرآورده‌های غذايی دريايی در بيماری آلزايمر و ديگر اختلالات شناختی
مهسان اسدی، رضا نعمتی، ايرج نبی‌پور، 
 
11  هیپراکسی نورموباریک مکرر روزانه: راهکاری غیردارویی در مواجهه با نفروتوکسیسیتی القا شده توسط جنتامایسین
زهرا اکبری، ايمان انصاری، زينب کريمي، سودابه زنده بودی، کاوه تنها، مجيد اسدی، خليل پورخليلي
 


تاریخ بروز رسانی:   24 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >