فرم ها ، آئین نامه ها و دستورالعمل ها

1401/7/16 0:0

 

فهرست فرم‌ها

- فرم پیشنهاد طرح‌های تحقیقاتی

- فرم ارائه پيشنهاد

- فرم خلاصه اطلاعات یافته‌های تحقیقاتی

- فرم ارتقاء

- فرم پروژه مشترک

 

فهرست آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

- دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮاﻣﺮزي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي زﯾﺴﺖﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺸﯽ

- راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

- شیوه‌نامه و فلوچارت مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز

- شیوه‌نامة دورة مشاهده‌گری

- دستورالعمل کارآزمایی های بالینی در همه گیری بیماری COVID-19

- راهنمای کارآزمایی مطلوب در ایران

- راهنمای ثبت اختراعات در ایران

- مواجهه با موارد انتشار تكراري (مضاعف)

 


تاریخ بروز رسانی:   18 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >