کارکنان

1391/7/19 0:0

 

 

  دکتر محمد باقر علیپور

  مسئول تجهیزات پزشکی

 

 

 

   فیروزه دهدار

   کارشناس پژوهش

 

 

اسماعیل جعفری

 

  اسماعیل جعفری

  مسئول فیزیک بهداشت

 کارشناس ارشد فیزیک پزشکی