وابستگی سازمانی (Affiliation)

1401/7/16 0:0

 

آدرس فارسی :

مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس، گروه تصویربرداری مولکولی و ترانوستیک، بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

 

Address In English

The Persian Gulf Nuclear Medicine Research Center, Department of Molecular Imaging and

 Theranostics, Bushehr Medical University Hospital, School of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   16 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >