اساسنامه

1393/4/31 0:0

ماده 1- به منظور گسترش وارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی وبه موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس که در این اساسنامه " مرکز تحقیقات " نامیده می شود. برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

 ماده 2- اهداف

 1-     توسعه وبکارگیری دانش بشری در زمینه علم " پزشکی هسته ای خلیج فارس "

 2-     انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک وبالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

 3-     جمع آوری، تنظیم وطبقه بندی اسناد، مقالات ومدارک مربوطه وانتشار آنها

 4-     تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه پزشکی هسته ای خلیج فارس

 5-     ترغیب، تشویق وبکارگیری محققین

 6-      کوشش در جلب توجه وهمکاری مراکز تحقیقاتی واجرایی مربوطه در داخل کشور

 7-     همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی وآموزشی سایر کشورها وسازمانهای بین المللی با رعایت قوانین ومقررات دولت جمهوری اسلامی ایران.

 ماده3- ارکان مرکز عبارتند از :

 الف- شورایعالی

 ب- رئیس مرکز

 ماده 4- اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از :

 1-     رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 2-     معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 3-     معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 4-     رئیس مرکز

 5-     سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز وتایید رئیس دانشگاه

 ماده 5 وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد

 1-     تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

 2-     تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها وموسسات آموزشی پژوهشی داخل وخارج کشور وسازمانهای بین المللی مطابق مقررات وضوابط مربوطه

 3-     بررسی وتصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز

 4-     بررسی وتصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی وبا رعایت ضوابط قانونی

 5-     تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی ودستورالعملهای اجرایی مرکز تحقیقات

 6-      پیشنهاد سازمان وتشکیلات مرکز

 تبصره : مصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاستها وخط مشی ها وهماهنگی با وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد بود.

 ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز وحکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب می گردد وانتخاب مجدد او بلامانع است.

 ماده 7 وظایف رئیس مرکز

 رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است ودر حدود ضوابط قانونی ومصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

 ماده 8 اعضاء مرکز : مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :

 الف- اعضاء پیوسته : که اعضاءهیات علمی وکارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

 ب- اعضاءوابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی ویا سایر دانشگاهها وموسسات آموزش عالی هستند.

 ماده 9 منابع مالی مرکز :

 الف درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

 ب کمک وهدایای اشخاص حقیقی وحقوقی

 ج اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

 با توجه به مصوبه دویستمین جلسه مورخ 16/12/88 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، این اساسنامه در 9 ماده ویک تبصره به تصویب رسید.   


تاریخ بروز رسانی:   31 تير 1393

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >