اعضای هیئت علمی

1392/9/9 0:0

 

 

  

 

اسماعیل جعفری

  - کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

   - مسئول فیزیک بهداشت

                               - مربی پژوهشی